Ostatnie Wpisy

PAŹ

22

linkologia.pl spis.pl
 

Katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg określany jest przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miasta. Niektóre grupy osób są uprawnione do przejazdów ulgowych na mocy ustaw szczególnych.
W Warszawie obowiązują dwa wymiary uprawnień – ulga 50% oraz prawo do przejazdów bezpłatnych. Wykaz uprawnionych oraz opis dokumentów poświadczających uprawnienia do przejazdów ulgowych jest przedstawiony poniżej.

Nie wiesz czy przysługuje Ci jakaś ulga? Nie wiesz jaki może być jej wymiar? Przejdź do wyszukiwarki ulg, w którym pomożemy Ci ustalić przysługujące uprawnienia.
Zobacz okresowe uprawnienia do przejazdów bezpłatnych.
Uprawnienia niektórych osób do ulg za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz sposób dokumentowania tych uprawnień
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XLIII/1040/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 roku (ze zm.),
Uchwała Nr XLVII/1203/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 r.

Uprawnieni Dokumenty poświadczające uprawnienia do przejazdów ulgowych
Przejazdy bezpłatne
Uczestnicy Powstania Warszawskiego odznaczeni Warszawskim Krzyżem Powstańczym Legitymacja o przyznaniu odznaczenia wraz z dokumentem tożsamości lub zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych z wpisem uznającym Powstanie Warszawskie jako okres zaliczony do uprawnień
Odznaczeni medalem „Za Warszawę 1939-1945” Legitymacja o przyznaniu odznaczenia wraz z dokumentem tożsamości
Osoby urodzone w środkach lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego Imienna karta wydawana przez Zarząd Transportu Miejskiego
Dzieci od urodzenia do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat  
Dzieci z rodzin, w których jest czworo i więcej dzieci uczących się, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20. roku życia - na podstawie imiennego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia pozostałych nabytych uprawnień. Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów stwierdzająćych spełnienie warunków uprawniających do ulg, w szczególności: dowodu osobistego jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, ważnych legitymacji szkolnych lub studenckich dzieci, poświadczenia zameldowania z Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy wraz z informacją dotyczącą stopnia pokrewieństwa.
Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia a) ważnej legitymacji według wzoru określonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wzór MENiS-II/182/2/ lub MENiS-II/181/2, MEN-I/52/2 lub MEN-I/51/2) albo Ministra Kultury (wzór ART-II/293/3), wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
b) ważnej legitymacji wydanej przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
c) ważnej legitymacji wydanej przez Polski Związek Głuchych,
d) orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów, albo orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności,
e) orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego, o co najmniej częściowej niezdolności do pracy,
f) orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej niepełnosprawność zgodnie
ze wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością (nie dłużej niż do ukończenia przez nie 26. roku życia), który:
a) podróżuje z uprawnionym,
b) podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej Dla punktu b) zaświadczenie z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego oraz placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, wydane przez te placówki
Osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Orzeczenie właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego.
Osoby uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca stopień niepełnosprawności zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Osoby będące opiekunami towarzyszącymi w podróży osobom uznanym za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub osobom uznanym za niepełnosprawne w stopniu znacznym Wskazanie przez osobę uprawnioną
Ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
Upośledzeni umysłowo wraz z opiekunem Legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Obywatele polscy poszkodowani przez III Rzeszę będący zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Legitymacja stowarzyszenia wraz z dokumentem tożsamości
Honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie:
– 18 litrów krwi pełnej – mężczyźni,
– 15 litrów krwi pełnej – kobiety
lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników Legitymacja o przyznaniu odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" lub odpowiedni wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości
Osoby, które ukończyły 70. rok życia Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem zawierający datę urodzenia
w Zarządzie Transportu Miejskiego uprawnieni do bezpłatnych przejazdów są:
a. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar zatrudnienia, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na okres próbny,
b. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
c. niżej wymienieni członkowie rodziny pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy:
- małżonek pracownika,
- dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione pozostające pod opieką pracownika bądź jego małżonka na podstawie orzeczenia Sądu - do ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu 18 roku życia, pod warunkiem uczęszczania do szkoły i nie osiągania stałych dochodów z tytułu zatrudnienia - nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Bilet nie przysługuje w przypadku zawarcia związku małżeńskiego.
d. emeryci i renciści, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w ZTM oraz członkowie ich rodzin, jeżeli spełniają warunki określone w lit. a,
e. wdowy/wdowcy, członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach, jeżeli spełniają warunki określone w lit. c tiret drugie, z tym, że uprawnienia, o których mowa w pkt 14 lit. a-e ulegają zawieszeniu na czas urlopu bezpłatnego pracownika trwającego powyżej 30 dni.  
w Miejskich Zakładach autobusowych Sp. z o.o. i Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o. uprawnieni do bezpłatnych przejazdów są:
a. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar zatrudnienia,
b. niżej wymienieni członkowie rodziny pracownika zatrudnionego w wymiarze niemniejszym niż 0,5 etatu:
- małżonkowie pracownika,
- dzieci pracownika - do ukończenia 16 roku życia - bez dodatkowych warunków, natomiast po ukończeniu 16 roku życia - pod warunkiem uczęszczania do szkoły: zasadniczej szkoły zawodowej (do ukończenia 19 roku życia), średniej szkoły wszystkich typów (do ukończenia 21 roku życia), szkoły pomaturalnej (do ukończenia 22 roku życia), szkoły wyższej (do ukończenia 25 roku życia); i nie osiągania dochodów z tytułu zatrudnienia.
- pasierbowie oraz dzieci przysposobione pozostające pod opieką pracownika bądź jego małżonka na podstawie postanowienia sądu, jeżeli spełniają warunki określone dla dzieci pracownika,
- konkubent/konkubina pracownika, jeżeli legitymują się zameldowaniem wspólnym z pracownikiem lub są rodzicem dziecka (dzieci) pracownika,
c. emeryci i renciści, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o., Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o. lub ich poprzedników prawnych objętych postanowieniami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a rozwiązanie z nimi stosunku pracy było dokonane w związku z nabyciem prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz członkowie ich rodzin,
d. pracownicy z którymi rozwiązano stosunek pracy z powodu długotrwałej choroby, a którzy po ukończeniu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego przeszli na emeryturę lub rentę oraz członkowie ich rodzin,
e. pracownicy, z którymi po dniu 29 września 2001 roku rozwiązano stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a którym przysługuje zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także którzy po ukończeniu pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego przeszli na emeryturę oraz członkowie ich rodzin,
f. wdowy/wdowcy oraz dzieci po pracownikach, emerytach, rencistach i osobach, o których mowa w lit. e, o ile dzieci te spełniają warunki określone w lit. b tiret drugie,
g. dzieci pracowników, emerytów i rencistów o których mowa w lit. e, o udokumentowanym znacznym stopniu niepełnosprawności,
h. matka (teściowa) pracownika lub ojciec (teść) pracownika, o ile nie jest zatrudniony (a) i prowadzi mu gospodarstwo domowe,
i. do członków rodzin osób wymienionych w lit. c, d i e stosuje się odpowiednio warunki jak dla członków rodziny pracownika, określone w lit. B.  
w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. uprawnieni do bezpłatnych przejazdów są:
a. pracownicy bez względu na wymiar czasu pracy, także w okresie odbywania służby wojskowej oraz w czasie korzystania z urlopu w celu sprawowania opieki nad małym dzieckiem,
b. wymienieni niżej członkowie rodzin pracowników zatrudnionych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy:
- małżonkowie pracownika,
- zamieszkująca wspólnie z pracownikiem niepracująca matka lub teściowa, o ile prowadzi mu ona gospodarstwo domowe (na podstawie oświadczenia pracownika oraz adnotacji o zameldowaniu w dowodzie osobistym),
- dzieci pracownika i wychowywani przez niego pasierbowie w wieku do lat 16, a jeżeli uczęszczają do szkoły (także wyższej) do czasu jej ukończenia, nie dłużej niż do 26 roku życia,
- dzieci pracownika trwale niezdolne do pracy, jeżeli ich niezdolność do pracy jest udokumentowana właściwym dowodem,
- osoby pozostające w stałym związku pozamałżeńskim z pracownikiem i prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe (na podstawie oświadczenia pracownika oraz adnotacji o zameldowaniu w dowodzie osobistym),
c. emeryci i renciści, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli pracownikami Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub jego poprzedników prawnych i przeszli na emeryturę lub rentę po dniu 7 kwietnia 1995 r.,
d. małżonkowie emerytów i rencistów, wymienieni w lit. c oraz ich dzieci odpowiadający warunkom określonym w lit. b tiret trzeci i czwarty,
e. wdowy i wdowcy po pracownikach, rencistach i emerytach (uprawnienie wygasa z chwilą zawarcia nowego związku małżeńskiego),
f. dzieci po pracownikach, rencistach i emerytach w okresie otrzymywania przez nie renty rodzinnej. z tym, że uprawnienia, o których mowa w lit. a i b ulegają zawieszeniu na czas urlopu bezpłatnego pracownika, trwającego dłużej niż 30 dni.  
w Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. uprawnieni do bezpłatnych przejazdów są pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę bez względu na wymiar zatrudnienia Imienna karta wydawana przez Zarząd Transportu Miejskiego [UCHWAŁA NR LXXXV/2487/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 24 czerwca 2010 r.]
Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy  
Funkcjonariusze Policji podczas wykonywania obowiązków służbowych  
Umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej do stopnia starszego sierżanta sztabowego włącznie  
Osoby upoważnione na podstawie imiennego identyfikatora
do kontroli biletów w środkach lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie podczas wykonywania czynności służbowych  
Inne osoby, których uprawnienia wynikają z ustaw szczególnych  
Honorowi Obywatele Miasta Stołecznego Warszawy Legitymacja Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy
Pasażerowie, w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu , tj. 22 września  
Osoby korzystające z pomocy warszawskich ośrodków pomocy społecznej, stale zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy, które podpisały kontrakty socjalne, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Imienne uprawnienie do bezpłatnych przejazdów. Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego spełnienie warunków uprawniających do ulg, wydanego przez warszawski ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
Dzieci z rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych, stale zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20. roku życia Imienne uprawnienie do bezpłatnych przejazdów. Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego spełnienie warunków uprawniających do ulg, wydanego przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Uczestnicy Maratonu Warszawskiego, Biegu Powstania Warszawskiego, Biegu Niepodległości oraz Półmaratonu Warszawskiego w dniu zawodów. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów obowiązują w strefie 1 Na podstawie numeru startowego [UCHWAŁA NR LXXXIII/2439/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 10 czerwca 2010 r.]
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, bez przysługującego prawa do zasiłku, w dniu wyznaczonego terminu obowiązkowej wizyty w Urzędzie Zaświadczenie wydane przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem
Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów na mocy ustaw szczególnych
Posłowie i senatorowie Legitymacja poselska lub senatorska
[w związku z art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. Nr 221, poz. 2199)]
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji [Ustawa z dnia 29.05.1974 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 87 ze zm.)]
Przejazdy z ulgą 50%
Studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych i średnich, nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia Ważna na dany rok kalendarzowy międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card)
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i artystycznych – nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia Ważna legitymacja szkolna zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wzór MENiS II/180/2), Ministra Edukacji Narodowej (MEN-I/50/2) albo Ministra Kultury (wzór ART-II/292/3)*. Uczniom korzystającym z imiennych biletów 30 lub 90 dniowych, których okres ważności rozpoczyna się przed ukończeniem 21. roku życia uprawnienie przysługuje do końca ważności biletu
Emeryci i renciści do ukończenia 70. roku życia Imienna legitymacja emeryta-rencisty, potwierdzająca status emeryta-rencisty, lub w przypadku jej braku aktualny odcinek emerytury lub renty, bądź wyciąg bankowy potwierdzający pobieranie emerytury lub renty wraz z dokumentem tożsamości. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.
Małżonkowie, na których emeryci lub renciści otrzymują dodatki rodzinne a) aktualna decyzja wydana przez organy emerytalno-rentowe na dany rok, potwierdzająca pobieranie dodatku rodzinnego łącznie z dokumentem tożsamości. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.
b) aktualna decyzja o przyznaniu dodatku rodzinnego, wydana przez organy emerytalno-rentowe na dany rok łącznie z dokumentem tożsamości. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.
Uczestnicy studiów doktoranckich Ważna legitymacja określona w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2011 r., Nr 225, poz. 1351). Legitymacje doktoranta wydane na blankietach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do dnia 30 września 2012 r.
 
Osoby uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26. roku życia Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca stopień niepełnosprawności
Osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26. roku życia Orzeczenie właściwego organu wydane na mocy przepisów prawa polskiego lub ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca całkowitą niezdolność do pracy
Osoby uprawnione do przejazdów z ulgą 50% na mocy ustaw szczególnych
Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku Legitymacja sędziego lub prokuratora opatrzona klauzulą „w stanie spoczynku”
Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 371 ze zm.)
Studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich Ważna legitymacja studencka lub elektroniczna legitymacja studencka wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 201, poz.1188) w związku z art. 188 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)
Słuchacze kolegiów nauczycielskich oraz kolegiów pracowników służb społecznych Ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183 w związku z art. 9f ust. 2 oraz art. 77 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572)
 
Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 229) w związku z art. 30 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami
(Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203)
* - nie dotyczy uczniów z Zespołu Szkół nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1 uczestniczących w pilotażowym systemie Elektronicznej Legitymacji Uczniowskiej. Podstawa prawna: Uchwała LXIII/1968/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 r.
Okresowe uprawnienia do przejazdów bezpłatnych:
Uprawnienie dla dzieci biorących udział w akcji "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście". Uprawnienie dotyczy grup liczących co najmniej 10 osób, a także ich opiekunów.
Uprawnienie obowiązuje wyłącznie w dni powszenie w okresie od 28 stycznia do 8 lutego 2013 r. oraz od 1 lipca do 30 sierpnia 2013 r.
Organizatorem grupy musi być placówka objęta akcją "Zima w Mieście" lub "Lato w Mieście", np. szkoła, dom kultury, itp.
W przypadku grupy 10-osobowej ze zwolnienia z opłaty będzie mógł skorzystać jeden opiekun. Wraz z grupą liczącą od 11 do 20 osób bezpłatnie będzie mogło podróżować dwóch opiekunów, a trzech - gdy grupa składa się z 21-30 osób. Dla grup powyżej 30 uczestników, zwolnienie przysługuje czterem opiekunom.
Do korzystania z nieodpłatnych przejazdów uprawnia potwierdzony w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy formularz, zawierający imienną listę uczestników wraz z numerami dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem). Podczas przejazdu dokument wpisany w formularzu uczestnicy muszą posiadać przy sobie.
Podstawa prawna:
Uchwała nr XLVIII/1332/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
Treść uchwały LXI/1666/2013 - obowiązującej od 1 kwietnia 2014 r.- pobierz plik  (213 KB)
Treść uchwały Nr LVI/1584/2013 - pobierz plik (922 KB)
Treść Uchwały Nr XLIII/1040/2004 – pobierz plik (145 KB)
Treść Uchwały Nr XLVII/1203/2005 – pobierz plik (139 KB)
Treść Uchwały Nr LXIX/2056/2006 – pobierz plik (96 KB)
Treść Uchwały Nr LXXXIV/2854/2006 – pobierz plik (95 KB)
Treść Uchwały Nr VI/85/2007 – pobierz plik (96 KB)
Treść Uchwały Nr XVIII/585/2007 – pobierz plik (97 KB)
Treść Uchwały Nr XXVI/858/2008 – pobierz plik (214 KB)
Treść Uchwały Nr XXXV/1053/2008 – pobierz plik (104 KB)
Treść Uchwały Nr XLVII/1453/2009 – pobierz plik (96 KB)
Treść Uchwały Nr XLV/1413/2008 – pobierz plik (115 KB)
Treść Uchwały Nr LVIII/1747/2009 – pobierz plik (93 KB)
Treść Uchwały Nr LXIII/1968/2009 - pobierz plik (172 KB)
Treść Uchwały Nr LXIII/1939/2009 - pobierz plik (102 KB)
Treść Uchwały Nr LXVIII/2151/2009 - pobierz plik (134 KB)
Treść Uchwały Nr LXXXIII/2752/2006 - pobierz plik (100 KB)
Treść Uchwały Nr LXXXIII/2439/2010 - pobierz plik (38 KB)
Treść Uchwały Nr LXXXV/2487/2010 - pobierz plik (38 KB)
Treść Uchwały Nr XXIX/619/2011 - pobierz plik (213 KB)
Treść Uchwały Nr XXXXII/769/2012 - pobierz plik (366 KB)
Treść Uchwały Nr XLVIII/1332/2012 - pobierz plik (213 KB)
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/1332/2012 - pobierz plik (20 KB)zaplanuj podróż   start   koniec   data   odjazd   przyjazd  godzina 
 szukaj
 
 
 newsletterBliżej pasażera - Punkty Obsługi Pasażerów
 
Październikowe wydanie firmowego magazynu jest poświęcone organizacji i funkcjonowaniu Punktów Obsługi Pasażerów. TEMAT NUMERU otwieramy materiałem „Bliżej pasażerów”, w którym przedstawiamy „w pigułce” historię Punktów Obsługi Pasażerów. Właśnie tam pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego są bardzo blisko pasażera. POP-y, często nazywane „pierwszą linią frontu”, są wizytówką firmy.  więcej
dowiedz się więcej
Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską
        
 
marcinziubinski   tagi: mza

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123

Ksiega gości

Księga gości